Изкопаемите и минералните суровини дават възможност за устойчиво развитие и го подкопават, причинявайки нежелани и вредни екологични и социални въздействия чрез добивни и производствени процеси. В това проучване анализираме как потребителското търсене в Европейския съюз води до екологични и социални въздействия в минните сектори в световен мащаб. Ние използваме многорегионален анализ на входа и изхода, за да определим количествено положителните (т.е. доходите, заетостта на жените и мъжете) и отрицателните (емисии на парникови газове, трудови злополуки и съвременно робство) въздействия на минното дело в суровинните сектори, като показатели за целите на ООН за устойчиво развитие. Проследяваме тези екологични и социални въздействия сред търговските партньори на ЕС, за да определим секторите и регионите като горещи точки на международно разпространение, въплътени в потребителското търсене в ЕС, и да установим, че тези горещи точки са широкообхватни на всички континенти. Изчислено е, че във всички сектори потреблението в ЕС е свързано с около 4200 случая на фатални трудови злополуки и 1,2 милиона случая на съвременно робство годишно.

Веригите за доставка на суровини са съответно отговорни за 5% и 3% от тези общи суми, но също така и за 14% от вносните емисии на парникови газове. Тези въздействия се извършват предимно в Централна Азия и Азиатско-тихоокеанския регион, както и в Африка. Нашите резултати подчертават необходимостта от по-нататъшни реформи в минната промишленост и търговските политики за изкореняване на съвременното робство и други неблагоприятни социални и екологични въздействия и за прилагане на безопасни работни места за работниците.