SDSN България мобилизира своите членове и използва силните им страни, за да помогне за реализирането на Целите за устойчиво развитие чрез:

Образование

Привличане на български университети: осъществяване на връзка с висшите учебни заведения и насърчаването им да станат членове на мрежата. Разпространение на образователни материали: насочени към ЦУР, включително материали от SDG Academy. Интегриране на ЦУРв образованието: насърчаване на членовете на мрежата да включват модули за ЦУР в своите съществуващи образователни програми.

Информираност и ангажираност

Участие в събития за повишаване на осведомеността, включително в местни събития, дебати и други дейности за популяризиране и ангажиране, организирани от партньорите, членовете или други участници. Ангажираност на правителството: работа със съответните отдели за интегриране на ЦУР в политики и стратегически документи. Онлайн обхват: чрез уебсайта и социалните медии, както и посредством редовна комуникация с членове и партньори на Мрежата.

Решения

Споделяне на най-добри практики: споделяне на решения, разработени в други части на света, с местни заинтересовани страни. Споделяне на домашни истории за успех: споделяне на примери за най-добри практики, прилагани от местни партньори и членове с местни заинтересовани страни. Вграждане на решения в политиката: директен принос в стратегически документи, в партньорство със съответните органи, за по-добро привеждане на политиките в съответствие с ЦУР.

Екип

Димитър Димитров

Съпредседател на SDSN Bulgaria

Михаил Мусов

Съпредседател на SDSN Bulgaria

Щерьо Ножаров

Заместник-председател на SDSN Bulgaria

Габриела Наскова

Мениджър на SDSN Bulgaria

Атанас Димитров

Мениджър на SDSN Bulgaria

Андрия Ерач

Координатор SDSN Секретариат

Събития

Кликнете върху бутона по-долу за да видите всички събития

Всички събития
окт.
09

Първа годишна конференция на SDSN Bulgaria: Устойчиво развитие в новите глобални реалности

At 09:30
1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС
юни
05

Официално откриване на SDSN Bulgaria – 5 юни 2023 г. – Голяма конферентна зала, УНСС

At 10:00
Университет за национално и световно стопанство, София

SDSN Членове

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Д. А. Ценов Стопанска академия Свищов

Член

Софийски университет Св. Климент Охридски

Член

Тракийски университет Стара Загора

Член

Университет за национално и световно стопанство

ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Инициатива за образование за устойчиво развитие относно здравето, изменението на климата и селското стопанство.

Seven Rila Lakes