SDSN България мобилизира своите членове и използва силните им страни, за да помогне за реализирането на Целите за устойчиво развитие чрез:

Образование

Привличане на български университети: осъществяване на връзка с висшите учебни заведения и насърчаването им да станат членове на мрежата. Разпространение на образователни материали: насочени към ЦУР, включително материали от SDG Academy. Интегриране на ЦУРв образованието: насърчаване на членовете на мрежата да включват модули за ЦУР в своите съществуващи образователни програми.

Информираност и ангажираност

Participation in awareness-raising events: participation in local events, debates and other outreach and engagement activities organized by the partners, members or other actors. Government engagement: working with relevant departments to mainstream the SDGs into policies and strategic documents. Online outreach: through the website and social media outlets as well as regular communication with members and partners.

Решения

Споделяне на най-добри практики: споделяне на решения, разработени в други части на света, с местни заинтересовани страни. Споделяне на домашни истории за успех: споделяне на примери за най-добри практики, прилагани от местни партньори и членове с местни заинтересовани страни. Вграждане на решения в политиката: директен принос в стратегически документи, в партньорство със съответните органи, за по-добро привеждане на политиките в съответствие с ЦУР.

Екип

Димитър Димитров

Съпредседател на SDSN България

Михаил Мусов

Съпредседател на SDSN България

Щерьо Ножаров

Заместник-председател на SDSN Bulgaria

Габриела Наскова

Мениджър на SDSN България

Атанас Димитров

Мениджър на SDSN България

Андрия Ерач

Координатор Секретариат SDSN България

SDSN Членове

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Д. А. Ценов Стопанска академия Свищов

Член

Софийски университет Св. Климент Охридски

Член

Тракийски университет Стара Загора

Член

Университет за национално и световно стопанство

ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Инициатива за образование за устойчиво развитие относно здравето, изменението на климата и селското стопанство.

Seven Rila Lakes